Online Prospectus

Fáilte & Welcome

Céad Míle Fáilte to all our readers, whether parent, student, teacher, past student or someone interested to find out about our fine College.


Read More

Agallamh le hiardhalta - Siobhán McNamara

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallamh le hiarmhac léinn: / Postgraduate Diploma in Translation: An interview with a former student:

An bhfuil tú ag smaoineamh ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (DISA) a dhéanamh le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr an fómhar seo? Nó b’fhéidir go bhfuil tú fós idir dhá chomhairle faoi? Tá neart eolais le fáil faoin DISA ar gaelchultur.com, gan amhras, ach uaireanta is é an bealach is fearr le léargas a fháil ar chúrsa ná trí shúile na mac léinn.

Chuige sin, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le déanaí le Siobhán McNamara, a thug faoin DISA in 2013/14, le fáil amach cén chaoi a bhfuil an cúrsa tar éis dul chun sochair di ina saol gairmiúil.

Are you thinking about doing the Postgraduate Diploma in Translation this autumn? Or maybe you’re still between two minds? Well, there’s plenty of information about the course to be found on gaelchultur.com, but sometimes it’s better to get a student’s perspective on a course.

Nuachtlitir Ghaelchultúir recently spoke to Siobhán McNamara, who undertook the Postgraduate Diploma in Translation in 2013/14, and she told us about her experience of the course and the advantages it held for her.

Déan cur síos ar do chúlra oideachais.
D’fhreastail mé ar Choláiste San Dominic i nDroim Conrach, Baile Átha Cliath, agus ansin chuaigh mé ar aghaidh le céim a bhaint amach sa Léann Eorpach i gColáiste na Tríonóide. Mar chuid den chúrsa sin rinne mé staidéar ar an Rúisis agus chaith mé bliain i Moscó. Rinne mé máistreacht ansin san Aistriúchán Liteartha (TCD), ag aistriú ón Rúisis go Béarla, agus ag an am céanna bhain mé amach Teastas sa Teangaireacht don Phobal in DCU. Tar éis dom cúpla bliain a chaitheamh ag obair mar aistritheoir agus i leabharlann, fuair mé post lánaimseartha mar leabharlannaí meánscoile. Agus mé ag obair sa leabharlann scoile, bhain mé Máistreacht san Oideachas amach (cúrsa páirtaimseartha i gColáiste na Tríonóide) chun níos mó a fhoghlaim faoi chúrsaí oideachais agus faoi fhoghlaim teangacha.

Tell us about your educational background.
I went to the Dominican College in Drumcondra in Dublin, and then went on to do a degree in European Studies in Trinity College. As part of that course, I studied Russian and I spent a year in Moscow. After that, I did a masters in Literary Translation (TCD), translating from Russian to English, and at the same time, I got a Certificate in Community Interpreting in DCU. After a few years working as a translator and in a library, I got a full-time job as a librarian in a secondary school. While working as a school librarian, I did a Masters in Education (a part-time course in Trinity College) to learn more about education and about learning languages.

Ar tógadh le Gaeilge tú? Cén taithí a bhí agat ó thaobh na Gaeilge de sular thosaigh tú ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán?
Níor tógadh le Gaeilge mé, ach bhí dearcadh an-dearfach ag mo thuismitheoirí i leith na teanga i gcónaí. Bhí múinteoirí Gaeilge sármhaithe agam sa mheánscoil, agus rinne mé cúpla cúrsa samhraidh i gColáiste Sheosaimh, Cill Chiaráin, áit ar chuir mé snas ar mo chuid Gaeilge labhartha. Tar éis na hArdteiste ní dhearna mé aon staidéar ar an teanga, cé gur lean mé ar aghaidh á labhairt go rialta le cairde agus le comhghleacaithe.

Were you raised through Irish? What experience of Irish did you have before you started the Postgraduate Diploma in Translation?
I wasn’t raised through Irish, but my parents always had a very positive attitude towards the Irish language. I had excellent Irish teachers in secondary school, and I did a couple of summer courses in Coláiste Sheosaimh in Cill Chiaráin, where I perfected my spoken Irish. After the Leaving Cert, I didn’t study Irish at all, but I continued to speak Irish regularly with colleagues and friends.

Cén fáth ar chinn tú ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh? Cén áit ar chuala tú faoin gcúrsa?
Bhí fonn orm le fada cúrsa éigin a dhéanamh agus cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge, ach bhí sé deacair rud éigin páirtaimseartha a aimsiú i mBaile Átha Cliath. Nuair a chuala mé go raibh an Dioplóma Iarchéime ag tosú bhí sé foirfe dom i ndáiríre. Chuala mé go raibh caighdeán múinteoireachta an-ard i nGaelchultúr, agus ós rud é go raibh taithí aistriúcháin agam, bhí a fhios agam go mbeadh suim agam san ábhar. Bheinn ag cur le scileanna a bhí agam cheana agus ag foghlaim faoi chruinnscríobh na Gaeilge ag an am céanna. Anuas air sin bheinn in ann an cúrsa a dhéanamh agus leanúint ar aghaidh ag obair go lánaimseartha. Ní cuimhin liom go díreach cén áit ar chuala mé faoin gcúrsa; is dócha gur inis cara liom dom faoi.

Why did you decide to do the Postgraduate Diploma in Translation? How did you hear about the course?
I had wanted to do a course and get a qualification in Irish for a long time, but it was hard to find a course that I could do part-time in Dublin. When I heard that the Postgraduate Diploma was starting, it was perfect for me. I had heard that the standard of teaching in Gaelchultúr was very high and seeing as I had experience with translating, I knew I would have an interest in the course. I’d be adding to skills I already had and learning about how to write accurately in Irish at same time. On top of that, I’d be able to do the course and continue working full-time as well. I don’t remember how exactly I heard about the course. I’d say a friend told me about it.

Cad iad na rudaí is mó a d’fhoghlaim tú le linn an chúrsa?
Chuir mé go mór le mo chuid scileanna teanga, aistriúcháin agus eagarthóireachta. Tá tuiscint i bhfad níos fearr agam anois ar ghramadach na Gaeilge. D’fhoghlaimíomar an-chuid freisin faoi na hacmhainní ar líne atá ar fáil do Ghaeilgeoirí, agus bhí sé sin an-úsáideach ar fad.

What did you learn during the course?
I added significantly to my language, translation and editing skills. I now have a much better understanding of Irish grammar. We also learned a lot about online resources for Irish language speakers and that was very useful.

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallamh le hiarmhac léinn

Outstanding Recognition Award - DCU

Photos from Thursday 19th January 2017 of Caoimhe and her Outstanding Recognition Award from DCU Business School in association with the BSTAI. Caoimhe recieved this award in recognition of the fact that she achieved a mark in the top 50 in Dublin of Junior Certificate Business Studies students in 2016.

CaoimheBusinessAward Copy

Photos from Thursday 19th January 2017 of Caoimhe Walsh and her Outstanding Recognition Award from DCU Business School in association with the BSTAI. Caoimhe recieved this award in recognition of the fact that she achieved a mark in the top 50 in Dublin of Junior Certificate Business Studies students in 2016.

Mock Exams 2017 Schedule

The mock exams start for JC students on Feb 7th, LCVP students on Jan 31st and other LC students on the 3rd Feb. All the necessary information can be found below:

JC Mock Timetable 2017 

LC Mock Timetable 2017

Christmas Orchestra Concert

The school orchestra had their annual musical evening on Friday, 16th December in the school hall. It was a great success and enormous credit is due to many people for their help and involvement, which resulted in a very enjoyable event. The girls were a credit to themselves and their sense of enjoyment and fun prevailed throughout the evening. The event was the culmination of the term’s work in terms of rehearsals and the girls threw themselves wholeheartedly into making it a success. Special mention must go to Ailbhe Gaffney (one of our two orchestra prefects) for making it to the concert despite being ill all week and arriving into school still very much under the weather. Ailbhe then spent the afternoon rehearsing with both the orchestra and with the senior string trio along with Alannah Cooley and Aisling Dillon. (orchestra prefect). This commitment is typical of Ailbhe and the rest of the girls. Sarah Mc Guinness was also feeling far from well on Friday and despite going home ill, returned and rehearsed ahead of the evening’s performance.

It was lovely to see previous orchestra members return to listen to us and catch up. The girls came straight from either block classes, in the case of the 3rd and 6th Year students or from exams in the case of 1st, 2nd and 5th Year students and went straight into rehearsing at 1pm on Friday.

Mr Hurley was on hand as usual to sort out the sound and lighting ahead of the evening’s performance and a big ‘thank you’ goes to him. Mr Curry hung the curtain and sorted out the fairy lights. Mr Moriarty very patiently waited until all of the girls arrived and got into position before taking some photos. Maureen Noonan was patient as ever with us and made sure we had copies of music in an instant. The girls were delighted to have Ms Kealy help us put together the final touches before 6.30pm and we opened with the orchestra playing a series of film and musical related themes including Pirates of the Caribbean, Wicked, Les Misérables, The Mission and many more. This was followed by solos from orchestra members and pianists who are involved in accompanying the orchestra at various school events.

During this time, the kitchen was a hive of activity in preparing finger food, mince pies and our traditional alcohol-free mulled punch. The following 6th Year prefects (to whom we owe a huge debt of gratitude in giving up valuable time on a Friday evening) did trojan work in getting the food heated and distributed so efficiently and in particular for the great job they did in the clean-up of both the kitchen and hall at the end of the evening - Aimée Mc Grath, Ellen Corr, Áine Ellis, Ciara Tierney and Eimear Hoban.

Sincere thanks also goes to Maria Smith for so ably looking after Powerpoints and video clips and also, sincere to Jessica Linnane who looked after sound and lighting. Of course none of the above would be possible without the ongoing support from Dr Laffoy and in particular we thank her for providing the goodies for the evening-much appreciated!

There was great camaraderie shown and an obvious sense of enjoyment. I hope you have a very musical, happy and peaceful Christmas. (Ms. Doyle)

Hamper Delivered

IMG 6445 Copy

This beautiful hamper was delivered by courier yesterday at lunchtime into the school office but when we went to read the card it couldn't be found. Could the person who sent it into school please contact the office to let us know who you are and to whom the hamper is being delivered.

Míle buíochas.